ارزیابی املاک

ارزیابی املاک

ارزیابی از نظر لغوی به معنای تعیین ارزش چیزی است و مترادف تقویم و سنجش می‌باشد.